Hakkımızda

Gelişmiş ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranı %80'lere varmakta iken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50'nin altındadır. Birleşmiş Milletler Bin yıl Deklarasyonu çerçevesinde benimsenen Bin yıl Kalkınma Hedeflerinde BKH; mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak, herkesin temel eğitim almasını sağlamak, kadınların konumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, çocuk ölümlerini azaltmak ve anne sağlığını iyileştirmek konularına vurgu yapar.

Türkiye, kadınların işgücüne katılım oranı ortalaması %62,6 olan OECD üyeleri arasında en son sırada yer almaktadır.9. ve 10. Kalkınma Planları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ulusal Eylem Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi başta olmak üzere, bu alandaki ulusal belgeler Türkiye de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamının artırılması yönünde temel önceliklere işaret etmektedir. 2014 yılı verileri ve İŞKUR 2014 yılı İstanbul İşgücü Analiz Raporuna göre; İstanbul nüfusu 2014 yılı itibariyle 14 milyon 160 bin 467 kişidir. Nüfusun %50,25"ini erkekler %49,75"ini kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların işgücüne katılımı oranı 2004-2013 yılları arasında %19,3 ten %30,5 e; istihdama katılımı %16,4 ten %26 ya yükselmiştir; ancak küresel ekonomide söz sahibi bir kent için bu artışın çok daha hızlı hale getirilmesi gerekmektedir. İstanbul da kadınların işsizlik oranı %14,8 ile Türkiye deki kadın işsizliği ortalamasının üstündedir. Anayasamızın Sosyal ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler ,ailenin korunması ile ilgili 41 no'lu madde de Ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu, devletin ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması konusundaki yasayla kadını güvenceye almıştır.

Kadınların istihdamda daha fazla yer almasının sadece bir maddi kazanç elde etme anlamına gelmediği, istihdama katılan kadının durumunun bunun çok ötesinde anlamlara sahip olduğunu gösterir. Kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin, karar alma mekanizmalarına erişimlerini, kendilerine güven duymalarının ve gelecekleri ile ilgili kararları daha emin bir şekilde verebilmelerini sağlar. İstihdama katılan kadınların gerek toplum gerekse aile içindeki statülerinin daha yüksek olacağı, karar alma süreçlerine daha etkin katılacakları ve bunun sonucunda kendine güvenli bireylerden oluşacak gelecek nesillerin yetişmesinde çok önemli bir aktör olacaklardır. Projemizle kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla katılımı sadece kadınların değil toplumun tüm kesimlerinin yararlanacağı bir refahın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ülke nüfusumuzun yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde kadın potansiyelinden yararlanmadan refah seviyesi yüksek, kalkınma hedefine ulaşmış bir ülke olmak çok zordur.

MİSYON

KOBİ'lerin kuruluş öncesi ve işletme dönemi faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve girişimciliğin geliştirilmesini, böylelikle yeni kadın girişimlere ivme kazandırılmasını ve mesleki eğitim alarak beceri kazanan kadın işsizlere yeni iş alanları oluşturulmasını amaçlamaktayız.

 Kadının nitelikli işgücüne katılımının sağlanması için nitelikli elemana dönüşmesi tam bir yenilenme süreci ile  mümkündür.  "Beyoğlu Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezi"nde, yenilikçi bir İstanbul un en önemli anahtarı olacak kadını, her açıdan geliştirmek için farklı kurumların iş birliğini sağlamaktayız.

"Beyoğlu'nda Kadının İşgücüne Katılımına Bir Adım Daha" isimli projemiz, İş veren-işçi geri bildirimleri ile kadının içindeki potansiyel dışarı çıkartılarak özgüveni yüksek, aile yapısında transaksiyonel rollerini üstlenme becerisine sahip, kendinden emin, girişimcilik potansiyelini kullanabilecek bilgi düzeyinde, kendini ifade etmede sıkıntı yaşamayan ve hakkını savunabilecek ölçüde hukuki bilgi sahibi olan yeni İstanbul kadınının gelişimine örnek olacak adımları atmayı hedeflemekteyiz.

Projemizle, kadının girişimcilik özelliklerini fırsat eşitliği içerisinde geliştirmeye yönelik gerekli eğitim, seminer, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi; bu kursiyer ve potansiyel girişimcilere kendi işletmelerini kurma ve uygun yatırım alanları, iş kurma süreçleri ve fizibilite çalışmaları, kadın girişimcilik merkezi kurulması ve erkeklere toplumsal cinsiyet farkındalığının kazandırılmasıyla, Beyoğlu'nda girişimci kadın profilinin geliştirilmesi ve kadın işsizlere istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.

VİZYONUMUZ

İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulmasında kadının yerini saygınlaştıracak şekilde potansiyelinin arttırılmasını, İstanbul da yasam kalitesinin yükseltilmesi için kadınlara yönelik kentsel hizmetlerin ve kadınların bir parçası olacağı yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

 

"Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında yer almaktadır. Projenin sahibi Beyoğlu Kaymakamlığı olup, proje ortağı, İstanbul Valiliği’dir. Projemizin iştirakçileri ise; İstanbul Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, MÜSİAD, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KOSGEB ve Kültür Kenti Vakfı’dır.

2015 İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Derstek Proğramı kapsamında "Beyoğlu'nda Kadının İşgücüne Katılımına Bir Adım Daha" isimli projemiz 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda proje hedef kitlesi; Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri için, işsiz Meslek Lisesi veya Üniversite mezunu 360 kadın, Turizm Servis elemanı için, en az ilkokul mezunu işsiz 18-35 yaş arası 25 kadın(bunlardan en az 15'i Denetim Serbestisi), Yaşlı Bakım Elemanı için, en az ilkokul mezunu 18-40 yaş arası işsiz 25 kadın, toplamda hedef kitle en az 400 kadının sosyal çevresinden BADEP(Baba Destek Eğitim Programı Kursu) eğitimi alan erkek olmak üzere toplamda 800 kişi eğitim alarak projemizden yararlanmışlardır.

 

Projemiz ve merkezimiz bünyesinde verilen eğitimler aşağıdaki gibidir:

KOSGEB DESTEKLİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik eğitimi, herhangi bir işi olmayan, İŞ-KUR’ a kayıtlı, kendi işini kurmak isteyen, 18 yaş üstü meslek lisesi veya üniversite mezunu kadına ücretsiz olarak verilmektedir. Eğitimler; Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından açılan Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezi (BEYKAGEM) bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitimin nihai hedefi, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmalarıdır.

YAŞLI BAKIM ELEMANI EĞİTİMİ

İŞ-KUR’ a kayıtlı en az ilkokul mezunu 18-40 yaş arası kadına yaşlı bakım eğitimi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu eğitimler; yaşlı kişilerin, kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olabilecek, bu alan ile ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen eleman yetiştirmeye yöneliktir. BEYKAGEM’de eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara sertifikalandırma yapılarak, istihdamlarını sağlamaya yönelik destekte verilmektedir.

TURİZM SEKTÖRÜ SERVİS ELEMANI EĞİTİMİ

İŞ-KUR’ a kayıtlı en az ilkokul mezunu 18-35 yaş arası denetim serbestliği olan işsiz kadına turizm sektörü servis elemanı eğitimi ücretsiz olarak verilmektedir. Eğitim programı, turizm sektöründe karşılaşılan eğitimli çalışan açığını kapatmak için piyasa koşullarının belirlediği standartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda teorik ve uygulamalı olarak hazırlanmıştır. BEYKAGEM’ de eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara sertifikalandırma yapılarak, istihdamlarını sağlamaya yönelik destekte verilecektir.

HASTA KABUL İŞLEMLERİ KURSU

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI KURSU

Branşın eğitimlerinde bireylere; ekim-dikim ortamı hazırlayabilme, çevre koşullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıklarla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.